Personal data processing information

Klauzula informacyjna 

administratora danych osobowych dotycząca

kandydata na studia / studenta / słuchacza / absolwenta

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.) niniejszym informujemy, że przetwarzanie danych osobowych opiera się o przesłanki to legalizujące, które są określone w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody), art. 6 ust 1. lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) czy w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), jak również:

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych, wskazanych w pkt 4), jest Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. M. Kolbego 8,
32–600 w Oświęcimiu, zwana dalej: „administratorem”;

2) administrator powołał inspektora ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dostępnego pod adresem e – mail : iod@uczelniaoswiecim.edu.pl;

3)    przetwarzane są u administratora dane osobowe kategorii osób: kandydaci na studia / studenci / słuchacze / absolwenci;

4)    niezbędne dane osobowe kategorii osób, wskazanych w punkcie 3), są przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należą do nich m. in.: imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL (a w przypadku jego braku – nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało), płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres e – mail, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, w przypadku cudzoziemców – również nazwa państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka, dane osobowe znajdujące się
w przedmiotowej teczce akt osobowych, informacje dotyczące wykształcenia, zawodu wykonywanego, statusu zawodowego, podpis, zdjęcie (wizerunek), inne dokumenty niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), a także w przypadku, gdy osoba, o której mowa w pkt 3), ubiegać się będzie o dodatkowe świadczenia – dane osobowe niezbędne dla ich uzyskania (w szczególności o stanie rodzinnym i majątkowym) – zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, ewentualnie dokumenty potwierdzające stan prawny i faktyczny oraz inne wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi dane osobowe niezbędne do ich przetwarzania, które są konieczne do realizacji celów, określonych w pkt 6);

5)   podanie danych osobowych, które są wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne oraz niezbędne do realizacji celów, wskazanych w pkt 6) a w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania określonych danych osobowych może oznaczać brak realizacji przedmiotowych celów;

6)  Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), są przetwarzane m. in. w określonych celach: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia / zajęcia, dokumentowania przebiegu studiów / zajęć, realizacji procesu kształcenia, ustalania i wypłacania ewentualnych świadczeń (w szczególności nagród czy stypendiów), kontaktów bezpośrednich, realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z przedmiotowymi celami (w tym m. in. poprzez informowanie o zapisach i uczestnictwie na studiach / zajęciach, przekazywanie zaproszeń i informacji o bieżących wydarzeniach dla ich uczestników czy przeprowadzanie wszelkich relacji z różnych wydarzeń / sprawozdań związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego), kierowania kandydata na studia / zajęcia na badania lekarskie w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych, ochrony interesów administratora (w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub obrony przed takimi roszczeniami), ponadto wykonania przez administratora obowiązków informacyjnych, statystycznych i archiwizacyjnych czy prowadzenia dokumentacji wymaganej obowiązującym prawem;

7) posiadanie przez administratora Pani / Pana danych osobowych, wskazanych w pkt 4), stanowi wymóg wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z realizacji celów, wskazanych w pkt 6);

8)  nie przewidziane jest przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w pkt 4), w celu innym niż określony cel, w którym dane osobowe zostały zebrane a który jest wskazany w pkt 6);

9) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, wskazanych w pkt 4), są: upoważnieni pracownicy / współpracownicy administratora, ewentualne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora czy podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

10) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), są przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego, który wynika z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, wskazanych w pkt 6) oraz przez okres czasu przewidziany obowiązującymi przepisami prawnymi dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;

11) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, wskazanych w pkt 4) i prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile to jest prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;

12) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, wskazanych w pkt 4), narusza postanowienia RODO;

13) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie profilowania;

14) Pani / Pana dane osobowe, wskazane w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej, o ile tego nie będą wymagały prawne obowiązki administratora.